Regulamin obiektu

Regulamin obiektu Borowy Dwór- Biznes, Spa & Fun

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Zakwaterowanie w pokoju jest możliwe od godziny 16:00. Wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu  poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych  miejsc. Za przedłużenie doby  pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 40 zł za pokój za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.  
 5. Śniadania serwowane są w jadalni (poziom ”0”) w godzinach 8:00 - 10:00.
 6. Obiadokolacje serwowane są w godzinach 16:00 - 19:00 (jadalnia, poziom ”0”).
 7. Napoje gorące: kawa i herbata są udostępnione dla Gości Borowego Dworu- Biznes, SPA & Fun bezpłatnie przez większą część doby, z wyłączeniem przerw na sprzątnie jadalni po posiłkach (tj. w godz. 10:00-13:00 oraz 19:00-20:30 oraz na 1 godzinę przed rozpoczęciem serwowania śniadań i obiadokolacji- jadalnia niedostępna w czasie przygotowywania bufetów).
 8. Strefa SPA czynna w godzinach 15:00-22:00 i jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 lat, na warunkach zgodnych z ofertą zakupioną przez Gościa.
 9. Sala zabaw „Borowa Dolina” jest dostępna codziennie w godz. 7:00 - 22:00 (poziom ”-1”) i jest przeznaczona dla dzieci do 12 lat, przebywających w niej pod opieką osób dorosłych.
 10. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia założenia wstępnego zamówienia. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 11. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można jednorazowo przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji z pierwotnego terminu do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.
 12. Niepojawienie się Gościa w Borowym Dworze- Biznes, Spa & Fun do godziny 9:00 rano dnia następnego (w dniu następującym po zadeklarowanym w rezerwacji terminie rozpoczęcia pobytu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Recepcji (dla rezerwacji gwarantowanych zadatkiem). W takiej sytuacji wpłacony zadatek stanowi koszt rezygnacji z rezerwacji i nie podlega zwrotowi.
 13. Niestawienie się Gościa w zarezerwowanym terminie do godziny 18:00 w zarezerwowanym dniu rozpoczęcia pobytu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.
 14. Skrócenie pobytu lub niewykorzystanie którejkolwiek z usług nie zmniejsza wartości oferty. Brak jest możliwości wyceny pojedynczych usług. Również niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za zamówione usługi.
 15. Gość jest zobowiązany dokonać formalności, związanych z zawarciem umowy najmu pokoju  niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba zawierająca umowę ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią.
 16. Gość  nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 17. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji na temat pobytu Gościa zameldowanego w Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 18. Osoby odwiedzające mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 19. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 20. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właścicieli obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 21. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty pokojowej Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 20 zł.
 22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 23. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł. Wywołanie nieuzasadnionego alarmu przeciwpożarowego lub innego, związanego z przybyciem straży pożarnej lub właściwych służb uprawnia Właściciela obiektu do dochodzenia od Gościa kary w wysokości 5.000 zł niezależnie od konieczności zwrotu wydatków związanych z wywołaniem nieuzasadnionego alarmu.
 24. Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun ma obowiązek zapewnić:
  • warunki bezpiecznego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
  • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa
  • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja  dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 25. Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun na życzenie Gościa świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • przechowania bagażu (Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowania bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego)
  • przechowania sprzętu sportowego
  • opróżniania kosza ze śmieciami, uzupełniania papieru toaletowego oraz wymianę ręczników (po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji) przez serwis sprzątający
  • sprzątania pokoju z wymianą pościeli (przy minimum 7-dobowym pobycie).
 26. Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy,  że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 27. Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 28. Parking przy Borowym Dworze - Biznes, Spa & Fun jest niestrzeżony i wolny od opłat dla Gości obiektu. Borowy Dwór - Biznes, Spa & Fun nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa.
 29. W obiekcie zabronione jest:
  • wynoszenie żywności oraz zastawy stołowej poza teren jadalni
  • zabieranie ręczników pokojowych na baseny termalne
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Właścicieli obiektu)
  • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu sportowego (w tym rowerów) do pokoi
  • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu
  • korzystanie z windy oraz sali zabaw przez dzieci poniżej 12 lat bez opieki osoby dorosłej
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 30. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 31. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt (konieczne zamówienia kuriera we własnym zakresie) na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Życzymy przyjemnego pobytu!